Home > Jobber > General Job Satisfaction Survey
Selecteer een pagina

Meet algehele medewerker tevredenheid

Hoe tevreden zijn medewerkers met hun baan?

De General Job Satisfaction Survey is één van de meest gebruikte vragenlijsten binnen Nederlandse organisaties om te meten hoe tevreden medewerkers zijn met hun baan. Met behulp van deze vragenlijst worden groepsgewijs resultaten verzameld, die eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. Voorbeeld enquête vragen gaan in op bepaalde aspecten van de baan die medewerkers belonen. Tevens worden aspecten uit de baan meegenomen die kunnen zorgen voor ontevredenheid. Hoe tevreden medewerkers zijn bepaalt in grote mate hoe productief ze zijn.

Vergelijken maar!

Met een overzichtelijk dashboard biedt Jobber inzicht in de resultaten van het tevredenheidsonderzoek. Er worden 10 indicatoren gebruikt om de tevredenheid van medewerkers te meten. Deze indicatoren kunnen naderhand gemakkelijk met elkaar worden vergeleken, ook per groep.

Job satisfaction

Een algemene indicator voor het meten van de tevredenheid van medewerkers. Hoe tevreden zijn medewerkers binnen de organisatie in het algemeen?

Collaboration

Deze indicator meet in welke mate medewerkers kunnen rekenen op de zorg van directe collega’s, hun kennis en hun professionaliteit. Is er voldoende afstemming tussen het werk van medewerkers en dat van hun directe collega’s en hoe tevreden is men over het nakomen van onderlinge afspraken? Wie wordt er verantwoordelijk gehouden voor negatief gedrag en hoe tevreden zijn medewerkers over de samenwerking binnen en tussen afdelingen?

Culture

Is de organisatie transparant, kwaliteitsbewust en is de sfeer comfortabel? De indicator Culture meet in welke mate er voldoende informele activiteiten worden aangeboden en of medewerkers tevreden zijn met de manier waarop de organisatie informatie aanbiedt. Zijn medewerkers trots op hun organisatie en zijn ze ook van plan om daar de komende jaren te werken?

Direct supervisor

In welke mate hebben medewerkers het gevoel dat de directe leidinggevende hem/haar met respect behandelt, hen inspireert en motiveert, en is het duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Functioneren leidinggevenden goed, vertrouwen ze op de beslissingen die worden gemaakt en zijn ze overtuigd van de kennis en kunde van de leidinggevenden? Allerlei voorbeeld enquête vragen worden gesteld die van toepassing zijn op de directe leidinggevenden.

Job contents

Verlangt het werk van medewerkers nieuwe dingen, hoe is de verscheidenheid in taken en hoeveel ruimte is er voor het maken van eigen beslissingen? Job contents gaat in op de betrokkenheid van de medewerker met de baan en het gevoel dat competenties voldoende worden benut. Er wordt gemeten in welke mate medewerkers het gevoel hebben dat hun baan bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Management of the organization

Met deze indicator wordt gemeten in hoeverre medewerkers het gevoel hebben dat de directie toegankelijk is, deze voldoende kracht toont en er vertrouwen is in de directie. Is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie duidelijk?

Social security

In welke mate hebben medewerkers het gevoel dat ze respectvol worden behandeld door collega’s en leidinggevenden? Sexuele intimidatie, pesterijen en respectvolle behandelingen door klanten worden hierin meegenomen. Hebben medewerkers zich wel eens onveilig gevoeld, hoe gaan ze om met emotioneel beladen situaties en hebben zij wel eens verbale of non-verbale agressie ervaren?

Working conditions, environment & workload

Werkcondities gaan o.a. in op het salaris, de mogelijkheid tot training en studie en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook de omgeving speelt hierbij een rol. Indicator working environment meet hoe tevreden medewerkers zijn met de faciliteiten in en om het gebouw en welke fysieke klachten er worden ondervonden. Om de workload te meten, wordt er gekeken naar hoe inspannend de baan is geestelijk, emotioneel en fysiek, of deadlines gehaald kunnen worden en er een balans is tussen werk en privé.